Όροι & Προϋποθέσεις Smart Agro Lab

Ορισμοί

Στο πλαίσιο του παρόντος Προγράμματος Επώασης, οι ακόλουθοι όροι έχουν την εξής σημασία:
• «Διοργανωτής του Προγράμματος Επώασης»: το Κέντρο Ικανοτήτων με ονομασία «Smart Agro Hub», η οποία εδρεύει επί της Ανδρέα Παπανδρέου 19, Μαρούσι 151 24, Ελλάδα, ΑΦΜ 996954656.

 • «Πρόγραμμα Επώασης»: Το Πρόγραμμα Επώασης “Smart Agro Lab” που διεξάγεται από τον Διοργανωτή του Προγράμματος Επώασης, καθώς και κάθε δραστηριότητα που σχετίζεται με το Πρόγραμμα Επώασης “Smart Agro Lab”.
 • «Συμμετέχουσα Ομάδα ή Συμμετέχοντα Μέλη της Ομάδας»: Οι συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα Επώασης.
 • «Υποβολή Συμμετοχής»: Η συμπληρωμένη φόρμα συμμετοχής, το λογότυπο, το επιχειρηματικό σχέδιο και οι υπόλοιπες πληροφορίες και στοιχεία που σχετίζονται με την αίτηση στο Πρόγραμμα Επώασης που υποβάλλεται από την Συμμετέχουσα Ομάδα.
 • «Κριτές»: Οι Επιτροπές του Προγράμματος Επώασης που είναι αρμόδιες για την αξιολόγηση και εκτίμηση των Υποβολών Συμμετοχής. Οι Επιτροπές αποτελούνται από αναγνωρισμένους επαγγελματίες, ακαδημαϊκούς και ερευνητές στον τομέα της αγροδιατροφής.
Κανόνες και Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο Πρόγραμμα Επώασης
 1. Οι Υποβολές Συμμετοχής μπορούν να γίνουν μόνο ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας που βρίσκεται διαθέσιμη στην διακριτή ηλεκτρονική διεύθυνση xxxxxxxxxxxxxxxxxxx (στο εξής η «Πλατφόρμα»).
 2. Δεν υφίσταται τέλος για την υποβολή συμμετοχής.
 3. Συμμετοχή μπορούν να υποβάλουν εταιρείες, ομάδες και άτομα μεμονωμένα. Κάθε Συμμετέχουσα ή Συμμετέχων μπορεί να υποβάλει μία αίτηση στο Πρόγραμμα Επώασης. Τα Συμμετέχοντα Μέλη πρέπει να είναι άνω των 18 ετών και είτε να διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα είτε να έχουν ελληνική υπηκοότητα, είτε και τα δύο.
 4. Από τα Συμμετέχοντα Μέλη της Ομάδας, τουλάχιστον ένα πρέπει να είναι ηλικίας έως 40 ετών και να είναι είτε ιδρυτής είτε συνιδρυτής της ομάδας που υποβάλλει τη συμμετοχή.
 5. Οι Συμμετέχουσες Ομάδες πρέπει να δραστηριοποιούνται στο τομέα της αγροδιατροφικής επιχειρηματικότητας.
 6. Οι Υποβολές Συμμετοχής πρέπει να αποτελούν πρωτότυπο έργο που έχει δημιουργηθεί αποκλειστικά από τα Συμμετέχοντα Μέλη της Ομάδας. Με την είσοδο στο Πρόγραμμα Επώασης, κάθε Συμμετέχον Μέλος της Ομάδας εκπροσωπεί και εγγυάται στον Διοργανωτή του Προγράμματος Επώασης ότι αυτός ή αυτή ή/και η Ομάδα συλλογικά έχει το δικαίωμα να παρουσιάσει την Υποβολή Συμμετοχής στο Πρόγραμμα Επώασης, ότι έχει όλα τα δικαιώματα και την κυριότητα επί των ιδεών που υποβάλλονται, επί του επιχειρηματικού σχεδίου καθώς και επί κάθε άλλου υλικού που παρέχεται στο πλαίσιο της Υποβολής Συμμετοχής και των άλλων δραστηριοτήτων/υλικών του Προγράμματος Επώασης και ότι υποβάλλοντας αίτηση στο Πρόγραμμα Επώασης, αυτή ή/και η Ομάδα συλλογικά δεν παραβιάζει και δεν θα παραβιάσει κάποιο συμβατικό δικαίωμα ή δικαίωμα τρίτου προσώπου, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας, πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικού απορρήτου, εμπορικού σήματος, δημοσιότητας ή προσωπικότητας ή θα αποκαλύψει κάποια ιδιοκτησιακή ή εμπιστευτική πληροφορία άλλου προσώπου ή οντότητας.
 7. Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα Επώασης θεωρείται ότι αποτελεί αποδοχή των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων.
 8. Οι Συμμετέχουσες Ομάδες πρέπει να καταστήσουν γνωστή οποιαδήποτε χρηματοδότηση έχουν ήδη λάβει κατά τον χρόνο της Υποβολής Συμμετοχής.
 9. Το Πρόγραμμα Επώασης θα διεξαχθεί σε έξι (6) στάδια:
 • Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος & επιλογή προτάσεων (Απρίλιος-Μάιος 2023)
  Κατόπιν έκδοσης σχετικής πρόσκλησης από τη θερμοκοιτίδα, συγκεντρώνονται προτάσεις από ενδιαφερόμενα σχήματα που επιθυμούν να ενταχθούν στο Smart Agro Incubation. Η Επιτροπή θα εξετάσει τις κατατεθειμένες προτάσεις, με βάση προκαθορισμένα κριτήρια, ώστε να πραγματοποιηθεί η επιλογή 50 υποψηφιοτήτων που θα προκριθούν στη φάση εισαγωγής- intro.
 • Φάση Εισαγωγής & Προεπιλογής: Intro (Ιούνιος 2023)
  Κατά τη διάρκεια της Φάσης Εισαγωγής, 50 ομάδες έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης βασικών δεξιοτήτων που αφορούν της βασικές ανάγκες της σύγχρονης επιχείρησης για τους ίδιους και τις περιοχές τους ακόμη και αν δεν παρακολουθήσουν όλο το πρόγραμμα.
 • Α΄ Φάση Incubation: Idea (Ιούλιος 2023)
  Η Α’ φάση Incubation έχει διάρκεια 1 μήνα και θα προκριθούν έως 35 ομάδες που θα προχωρήσουν σε αυτή. Οι ομάδες θα λάβουν εξειδικευμένη υποστήριξη για την ανάπτυξη και μορφοποίησης της επιχειρηματικής τους ιδέας, για τον προσδιορισμό του επιχειρηματικού μοντέλου, παράλληλα εξετάζονται δυνατότητες για συνέργειες με άλλες startups εντός θερμοκοιτίδας.
 • Β΄ Φάση Incubation: Business (Σεπτέμβριος – Δεκέμβριος 2023)
  Οι 20-25 ιδέες/ ομάδες που θα επιλεγούν θα συνεχίζουν στην, κύρια φάση επώασης, τη β’ φάση incubation (business), διάρκειας τεσσάρων μηνών. Σε αυτή τη φάση, παρέχεται συμβουλευτική υποστήριξη και καθοδήγηση σε εξατομικευμένο επίπεδο στις ομάδες. Μέσα από το στάδιο αυτό, δίνεται η δυνατότητα περαιτέρω ανάπτυξης του προϊόντος / υπηρεσίας της κάθε ομάδας και έρχονται σε επαφή με τους ενδιαφερόμενους φορείς και το επιχειρηματικό περιβάλλον της περιοχής που θα μπορέσουν στη συνέχεια να τους δώσουν την απαραίτητη ώθηση για το επόμενο βήμα. Για πρώτη φορά, οι ομάδες έχουν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν το προϊόν / υπηρεσία που αναπτύσσουν και να τεστάρουν τη βιωσιμότητα ή/ και εφαρμοσιμότητα.
 • Γ΄ Φάση Incubation: Launch (Ιανουάριος 2024)
  Στην τελική φάση επώασης, γ’ φάση incubation (launch), θα προχωρήσουν έως 12 ομάδες, κατά την οποία οριστικοποιούνται οι ομάδες και τα προϊόντα, συστήνονται οι επιχειρήσεις και λαμβάνουν επιπλέον εξατομικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη. Οι ομάδες θα έχουν πλέον ολοκληρώσει τη διαδικασία ανάπτυξης της επιχείρησης τους με τη συνδρομή της Περιφέρειας, των τοπικών φορέων οικονομικής ανάπτυξης και εξειδικευμένων συμβούλων, λαμβάνοντας κάθε δυνατό εφόδιο για την επιτυχία τους.
 • Graduation (Φεβρουάριος 2024)
  Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, θα δρομολογηθούν μια σειρά από δράσεις διάχυσης και δημοσιότητας με στόχο την ανάδειξη των αποτελεσμάτων του προγράμματος, αλλά και την επικοινωνιακή υποστήριξη & εξωστρέφεια των νέων επιχειρήσεων. Οι δράσεις θα περιλαμβάνουν την παρουσίασή των νεοφυών σχημάτων στα ΜΜΕ, την ελληνική και τη διεθνή αγορά, τη συμμετοχή τους σε roadshows και άλλες ενέργειες δικτύωσης στην Ελλάδα και το εξωτερικό, οι οποίες θα προσδώσουν δυναμική ώθηση στις νεοϊδρυθείσες επιχειρήσεις.
 1. Οι Υποβολές Συμμετοχής θα αξιολογηθούν με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:
  – την καινοτομία της ιδέας και κατά πόσο αυτή μπορεί να αναπτυχθεί περαιτέρω και/ή το επιχειρηματικό μοντέλο
  – τα προσόντα και την εμπειρία της ομάδας
  – την επιχειρηματική ωριμότητα και την γενικότερη ποιότητα της νεοφυούς επιχείρησης της Συμμετέχουσας Ομάδας
  – τα επιτεύγματα
  – τις ευκαιρίες στην αγορά
  – τη χρηματοδοτική ικανότητα
 1. Οι Υποβολές συμμετοχής θα πρέπει να υπόκεινται σε μια τουλάχιστον από τις Θεματικές κατηγορίες του Προγράμματος Επώασης:
 • Προϊόντα κ υπηρεσίες για τη βελτίωση της αποδοτικότητας περιβαλλοντική και οικονομική των γεωργικών εκμεταλλεύσεων (και κτηνοτροφικές) = Smart farming
 • Αγροδιατροφική αλυσίδα / post-harvest / Προϊόντα και υπηρεσίες για τη βελτίωση της αγροδιατροφικης εφοδιαστικής αλυσίδας
 • Κυκλική οικονομία / Τεχνολογικά εργαλεία και υπηρεσίες / Βιοοικονομια /
 • Υπηρεσίες IoT & AI & Earth observation με οριζόντιες εφαρμογές στον αγροδιατροφικό τομέα.
 • Υπηρεσίες και προϊόντα περιβαλλοντικής αειφορίας
 • Ενσωμάτωση τεχνολογιών ΑΠΕ /εναλλακτικών τεχνολογιών (υδρογόνο κλπ.) στον τομέα της αγροδιατροφής
 • Εναλλακτικές μορφές πρωτεΐνης
 • Καινοτόμες μορφές οργάνωσης σε πρωτογενή / δευτερογενή παραγωγή ? (πχ. Airbnb στα γεωργικά μηχανήματα)
 1. Οι συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα Επώασης θα ειδοποιηθούν προσωπικά μέσω τηλεφώνου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 2. Με την αποδοχή τους στο Πρόγραμμα Επώασης, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να κοινοποιήσουν τα στοιχεία επικοινωνίας του ατόμου που θα εκπροσωπεί την ομάδα και να στείλουν τα απαιτούμενα υποστηρικτικά υλικά σε συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο που θα τους ζητηθεί.
 3. Είναι ευθύνη των Συμμετεχουσών Ομάδων να ελέγχουν τακτικά την ιστοσελίδα του Διοργανωτή www.smartagrohub.gr/smart-agro-lab/ για οποιαδήποτε ενημέρωση ή/και τροποποίηση σχετικά με τις διαδικασίες και το χρονοδιάγραμμα.
 4. Από τις Συμμετέχουσες Ομάδες του Πρόγραμμα Επώασης, τουλάχιστον ένα μέλος της Συμμετέχουσας Ομάδας πρέπει να είναι παρόν σε όλες τις απαιτούμενες συνεδρίες όλων των φάσεων του Προγράμματος Επώασης, καθώς και στην τελική τελετή αποφοίτησης (Graduation).
 5. Όλοι οι Κριτές έχουν πλήρη διακριτική ευχέρεια στις αποφάσεις τους. Οι τελευταίες δεν μπορούν να αμφισβητηθούν ή να προσβληθούν από οποιονδήποτε για οποιονδήποτε λόγο. Οι Κριτές έχουν υπογράψει συμφωνητικό εμπιστευτικότητας (NDA) με το Διοργανωτή του Προγράμματος Επώασης.
 6. Ο Διοργανωτής του Προγράμματος Επώασης διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει οποιαδήποτε στιγμή οποιαδήποτε Συμμετέχουσα Ομάδα που κατά την κρίση του παραβιάζει το γράμμα ή το πνεύμα των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων του Προγράμματος Επώασης. Οι αποφάσεις του Διοργανωτή του Προγράμματος Επώασης είναι οριστικές και τελούν υπό την απόλυτη διακριτική ευχέρεια του Διοργανωτή του Προγράμματος Επώασης. Οποιαδήποτε παραβίαση αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων θα έχει ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό της Συμμετέχουσας Ομάδας από το Πρόγραμμα Επώασης, καθώς και την απώλεια οποιουδήποτε προνομίου που αποδόθηκε στη Συμμετέχουσα Ομάδα.
 7. Οποιαδήποτε Συμμετέχουσα Ομάδα ή Μέλος Συμμετέχουσας Ομάδας συμμετέχει σε ανήθικες δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων της αντιγραφής, της εξαπάτησης ή οποιασδήποτε δραστηριότητας που ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά την εικόνα του Διοργανωτή του Προγράμματος Επώασης ή του Προγράμματος Επώασης, θα αποκλείεται. Η απόφαση αυτή θα λαμβάνεται από το Διοργανωτή του Προγράμματος Επώασης. Η απόφαση αποκλεισμό για τον λόγο αυτό είναι τελική, κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια του Διοργανωτή του Προγράμματος Επώασης, και δεν υπόκειται σε ένδικα μέσα.
 8. Οι Συμμετέχουσες Ομάδες θα συμμορφώνονται με όλους τους ισχύοντες νόμους που σχετίζονται με την Υποβολή Συμμετοχής τους και με την συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα Επώασης.
 9. Πριν από την υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης, οι Συμμετέχουσες Ομάδες καλούνται να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την εξασφάλιση επαρκούς προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας που περιγράφεται στην Υποβολή Συμμετοχής τους (δηλ. αρχεία πνευματικής ιδιοκτησίας, έγγραφα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και πνευματικών δικαιωμάτων κλπ.).
 10. Οποιοδήποτε περιεχόμενο που περιλαμβάνεται στην Υποβολή Συμμετοχής (συμπεριλαμβανομένης της ταυτότητας των Μελών της Συμμετέχουσας Ομάδας και του βίντεο) καθώς και κάθε εργασία που διεξάγεται κατά την διάρκεια οποιουδήποτε σταδίου του Προγράμματος Επώασης μπορεί να κοινοποιηθεί από τον Διοργανωτή του Προγράμματος Επώασης για οποιονδήποτε σκοπό σχετιζόμενο με τον Διαγωνισμό ή για σκοπό δημοσιότητας και δεν θα θεωρείται εμπιστευτικό.
 11. Οι Συμμετέχουσες Ομάδες παραχωρούν στον Διοργανωτή του Προγράμματος Επώασης μη αποκλειστική, αμετάκλητη, παγκόσμια άδεια αναπαραγωγής και κοινοποίησης της Υποβολής Συμμετοχής τους καθώς και κάθε εργασία που διεξάγεται κατά την διάρκεια οποιουδήποτε σταδίου του Προγράμματος Επώασης με οποιοδήποτε μέσο διαθέσιμο για οποιονδήποτε σκοπό σχετιζόμενο με τον Διαγωνισμό ή για σκοπούς δημοσιότητας. Οι Συμμετέχουσες Ομάδες δηλώνουν και εγγυώνται ότι δεν έχουν αξιώσεις κατά του Διοργανωτή του Προγράμματος Επώασης που προκύπτουν από τέτοια χρήση των Υποβολών Συμμετοχής.
 12. Οι Συμμετέχουσες Ομάδες μπορούν να χρησιμοποιούν μόνο τεχνολογίες για τις οποίες έχουν άδεια χρήσης. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι δημιούργησαν την τεχνολογία ή ότι έχουν τη ρητή (δηλ. γραπτή) άδεια του δικαιούχου ατόμου ή της οντότητας στην οποία ανήκει η πνευματική ιδιοκτησία για να την χρησιμοποιήσει όπως περιγράφεται στην αίτηση. Τα Συμμετέχοντα Μέλη της Ομάδας θα αποζημιώνουν το Διοργανωτή του Προγράμματος Επώασης και τα Μέλη των Επιτροπών και τους Κριτές για τυχόν αξιώσεις και ευθύνη που προκύπτουν από αξιώσεις παραβίασης δικαιωμάτων τρίτων εκ μέρους των Συμμετεχουσών Ομάδων ή μελών των Συμμετεχουσών Ομάδων.
 13. Για οποιαδήποτε αμφιβολία σχετικά με την πνευματική ιδιοκτησία τρίτου προσώπου ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο της Υποβολής Συμμετοχής της Συμμετέχουσας Ομάδας, ο Διοργανωτής του Προγράμματος Επώασης παροτρύνει την Συμμετέχουσα Ομάδα να αναζητήσει ανεξάρτητο νομικό σύμβουλο. Ο Διοργανωτής του Προγράμματος Επώασης δεν αναλαμβάνει την παροχή καμίας νομικής συμβουλής σχετικά με θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή με άλλα θέματα που χρήζουν νομικής συμβουλής.
 14. Οι Συμμετέχουσες Ομάδες συμφωνούν να χρησιμοποιούν οποιοδήποτε υπηρεσία και υποστήριξη του Προγράμματος Επώασης που θα λάβουν για να αναπτύξουν περαιτέρω την ιδέα τους στα πεδία της αγροτεχνολογίας και της τεχνολογίας τροφίμων.
 15. Ο Διοργανωτής του Προγράμματος Επώασης δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι οποιουδήποτε Μέλους της Συμμετέχουσας Ομάδας σε περίπτωση νομικής ενέργειας κατά της Συμμετέχουσας Ομάδας ή σχετιζόμενης με την Υποβολή Συμμετοχής της.
 16. Ο Διοργανωτής του Προγράμματος Επώασης δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για τυχόν Συμφωνίες μεταξύ της Συμμετέχουσας Ομάδας ή Μέλους της Συμμετέχουσας Ομάδας με τρίτα πρόσωπα.
 17. Τα υλικά που υποβάλλονται στο πλαίσιο του Προγράμματος Επώασης δεν επιστρέφονται και μπορεί να χρησιμοποιηθούν από το Διοργανωτή του Προγράμματος Επώασης για σκοπούς δημοσιότητας. Αυτό δεν αποσκοπεί να αναθέσει στο Διοργανωτή του Προγράμματος Επώασης οποιοδήποτε ιδιοκτησιακό δικαίωμα ή δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, των Ομάδων ή των οντοτήτων που σχετίζονται με τις Ομάδες.
 18. Οι Συμμετέχουσες Ομάδες και τα Συμμετέχοντα Μέλη της Ομάδας συμφωνούν ότι δεν θα χρησιμοποιήσουν την εμπορική επωνυμία του Διοργανωτή του Προγράμματος Επώασης ή οποιαδήποτε παραλλαγή, προσαρμογή ή συντομογραφία τους ή οποιοδήποτε εμπορικό σήμα ή λογότυπο που ανήκουν στο Διοργανωτή του Προγράμματος Επώασης σε οποιαδήποτε διαφήμιση χωρίς την γραπτή άδεια του Διοργανωτή του Προγράμματος Επώασης.
 19. Σε καμία περίπτωση (i) ο διοργανωτής του Προγράμματος Επώασης, οι διαχειριστές τους, οι διευθυντές, υπάλληλοι, εργαζόμενοι ή (ii) οι κριτές του Προγράμματος Επώασης (συνολικά, «τα μέρη») δεν είναι υπεύθυνοι για οποιαδήποτε συμβουλή, πληροφορία ή απόφαση που λαμβάνεται κατά την διάρκεια του Προγράμματος Επώασης ή για άμεσες, έμμεσες, παρεπόμενες, επακόλουθες ή ειδικές ζημίες οποιουδήποτε είδους συμπεριλαμβανομένων οικονομικών ζημιών ή ζημίας επί της περιουσίας και διαφυγόντων κερδών, ανεξάρτητα από το αν το μέρος ή τα μέρη είχαν λάβει ειδοποίηση, είχαν λόγο να γνωρίζουν ή γνώριζαν ήδη την πιθανότητα επέλευσης τέτοιων ζημιών.
 20. Όλες οι Συμμετέχουσες Ομάδες συμφωνούν να συμμετέχουν σε αναφορές σχετικά με τον Διαγωνισμό σε μέσα ενημέρωσης και στον τύπο. Αυτές οι αναφορές περιλαμβάνουν ενδεικτικά:
 21. a) Όλες οι Συμμετέχουσες Ομάδες ενδέχεται να κληθούν να παράσχουν μια σύντομη γραπτή περιγραφή που θα είναι διαθέσιμη στα μέσα ενημέρωσης και μπορεί να δημοσιοποιηθεί, είτε εν μέρει είτε στο σύνολό της.
 22. b) Όλες οι Συμμετέχουσες Ομάδες ενδέχεται να κληθούν να μιλήσουν σε συνεντεύξεις στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης σχετικά με το Πρόγραμμα Επώασης όταν το ζητήσει ο Διοργανωτής του Προγράμματος Επώασης.
 23. c) Η συμμετοχή στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και στον τύπο δεν απαιτεί σε καμία περίπτωση από τις Συμμετέχουσες Ομάδες να αποκαλύψουν οποιοδήποτε περιουσιακό δικαίωμα ή άλλη εμπιστευτική πληροφορία που σχετίζεται με την επιχείρησή τους.
 24. Ο Διοργανωτής του Προγράμματος Επώασης δεν φέρει καμία ευθύνη εάν, για λόγους που δεν εμπίπτουν στο πεδίο του ελέγχου τους (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, ανωτέρας βίας, τεχνικών προβλημάτων, έλλειψης κάλυψης δικτύου, υπερφόρτωσης δικτύου, αποσύνδεσης δικτύου, εσφαλμένης υποβολής αίτησης) ή πέρα του ελέγχου οποιουδήποτε τρίτου μέρους που θα μεταφέρει τα αρχεία α) η αποστολή των Υποβολών Συμμετοχής, συμπεριλαμβανομένων των βίντεο, καθυστερήσει ή αποτύχει, β) η Πλατφόρμα δεν είναι διαθέσιμη στους αιτούντες, για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα, γ) τα αρχεία που διατηρούνται στην Πλατφόρμα έχουν καταστραφεί εν μέρει ή πλήρως. Άλλως και σε κάθε περίπτωση ο Διοργανωτής του Προγράμματος Επώασης στις παραπάνω περιπτώσεις απαλλάσσεται χωρίς κυρώσεις από τις υποχρεώσεις τους σχετικά με τον Διαγωνισμό.
 25. Μετά το πέρας του Προγράμματος Επώασης, παύει να υπάρχει οποιαδήποτε υποχρέωση του Διοργανωτή του Προγράμματος Επώασης. Ο Διοργανωτής του Προγράμματος Επώασης δεν έχει ούτε αναλαμβάνει καμία υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων.
 26. Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα Επώασης απαιτεί την πρόσβαση στο Διαδίκτυο των ενδιαφερομένων μερών με τα δικά τους τεχνικά μέσα. Επιπλέον, ο Διοργανωτής του Προγράμματος Επώασης δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε επιβάρυνση των Συμμετεχουσών Ομάδων. Συγκεκριμένα, δεν προβλέπονται αποζημιώσεις για δαπάνες που προκύπτουν από την συμμετοχή στο Πρόγραμμα Επώασης (π.χ. διαμονή, έξοδα ταξιδίου, υλικά παραγωγής κλπ.).
 27. Ο Διοργανωτής του Προγράμματος Επώασης διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει, να αναβάλει, να ακυρώσει ή να τροποποιήσει το Πρόγραμμα Επώασης για οποιονδήποτε λόγο, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση προς τις Συμμετέχουσες Ομάδες. Ο Διοργανωτής του Προγράμματος Επώασης δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε τέτοια ματαίωση, αναβολή, ακύρωση ή τροποποίηση. Ο Διοργανωτής του Προγράμματος Επώασης ενημερώνει αμέσως και δεόντως τις Συμμετέχουσες Ομάδες για οποιαδήποτε τέτοια ακύρωση, αναβολή, ακύρωση ή τροποποίηση.
 28. Ο Διοργανωτής του Προγράμματος Επώασης διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ή/και να τροποποιήσει οποιονδήποτε από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις του Προγράμματος Επώασης χωρίς προηγούμενη συγκατάθεση των συμμετεχόντων. Ο Διοργανωτής του Προγράμματος Επώασης θα ενημερώσει για τις τροποποιήσεις αυτές μέσω ανακοινώσεων στην ιστοσελίδα του Προγράμματος Επώασης www. smartagrohub.gr/smart-agro-lab/
 1. Ο Διοργανωτής του Προγράμματος Επώασης δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε αλλαγή στις ημερομηνίες του Προγράμματος Επώασης και του χρονοδιαγράμματος.
 2. Ο Διοργανωτής του Προγράμματος Επώασης δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση διακοπής, αναβολής, ακύρωσης ή ματαίωσης του Προγράμματος Επώασης εξαιτίας εξωτερικών παραγόντων ή ανωτέρας βίας (ενδεικτικά λόγω φυσικών καταστροφών, απεργιών, πολέμου, τρομοκρατικών ενεργειών ή απειλών τρομοκρατίας, ατυχημάτων, πυρκαγιών, πλημμυρών ή άλλων φυσικών καταστροφών ή κοινωνικών διαταραχών κλπ.) που καθιστούν εξαιρετικά δύσκολη ή αδύνατη την διεξαγωγή του Προγράμματος Επώασης και που υπερβαίνουν το πεδίο ελέγχου τους και επομένως αίρεται στο μέτρο αυτό η ευθύνη του Διοργανωτή του Προγράμματος Επώασης από τις υποχρεώσεις τους από το Πρόγραμμα Επώασης χωρίς κυρώσεις.
 3. Ο Διοργανωτής του Προγράμματος Επώασης έχει δικαίωμα να εγγραφεί, αναπαράγει τις πτυχές της προσωπικότητας των Συμμετεχόντων Μελών της Ομάδας, όπως το όνομά τους, την εικόνα τους, την φωνή, τις δηλώσεις, τα αποσπάσματα ή οι συνεντεύξεις τους, σκηνές/ εικόνες από βίντεο σε οποιοδήποτε μέσο, καθώς και να δημοσιεύουν, παρουσιάζουν, μεταδίδουν τέτοιο ηχητικό, οπτικό ή οπτικοακουστικό υλικό σχετικά με την συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα Επώασης, χωρίς κανένα χρονικό, τοπικό ή άλλου είδους περιορισμό και χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.
 4. Κατά την διάρκεια του Προγράμματος Επώασης, ο Διοργανωτής του Προγράμματος Επώασης θα συλλέξει και θα επεξεργαστεί τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων Μελών της Ομάδας (συμπεριλαμβανομένου του ονόματος, της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), του ταχυδρομικού κώδικα, της ημερομηνίας γέννησης, του αριθμού κινητού τηλεφώνου, των αρχείων εικόνας και βίντεο), τα οποία θα επεξεργαστεί με σκοπό τη διεξαγωγή του Προγράμματος Επώασης καθώς και την προβολή του από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
 5. Τα Συμμετέχοντα Μέλη της Ομάδας ρητά συγκατατίθενται στην χρήση των προσωπικών τους δεδομένων από το Διοργανωτή του Προγράμματος Επώασης, ως αποτέλεσμα της συμμετοχής τους στο Πρόγραμμα Επώασης. Η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε χωρίς χρέωση με την αποστολή ενός email στο Διοργανωτή του Προγράμματος Επώασης στη διεύθυνση [email protected]. Σε περίπτωση ανάκλησης της συγκατάθεσης, ο Διοργανωτής του Προγράμματος Επώασης δεν θα μπορεί να επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων Μελών της Ομάδας για την συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα Επώασης και επομένως η συμμετοχή τους θα ακυρώνεται. Τυχόν ανάκληση της συγκατάθεσης από τους συμμετέχοντες δεν θα επηρεάζει την νομιμότητα της επεξεργασίας πριν από την ανάκληση της συγκατάθεσης.
 6. Αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων θα είναι κυρίως τα άτομα που εργάζονται στο Διοργανωτή του Προγράμματος Επώασης για τους σκοπούς της διεξαγωγής του Προγράμματος Επώασης. Προσωπικά δεδομένα μπορούν να διαβιβαστούν σε τρίτα μέρη που ενεργούν για λογαριασμό του Διοργανωτή του Προγράμματος Επώασης για τους ανωτέρω αναφερόμενους σκοπούς. Ο Διοργανωτής του Προγράμματος Επώασης θα αποκαλύπτει επίσης προσωπικά δεδομένα σε τρίτα μέρη μόνο εάν υπάρχει εκ του νόμου υποχρέωση για αυτό ή εάν ο Διοργανωτής του Προγράμματος Επώασης υποχρεούται από απόφαση/διαταγή δικαστηρίου και/ή εισαγγελικού λειτουργού. Ανεξαρτήτως του προορισμού της διαβίβασης, θα κοινοποιούνται προσωπικά δεδομένα μόνο όπου υπάρχει αυστηρή ανάγκη για αυτό και πάντοτε σε συμφωνία με τις κατάλληλες εγγυήσεις ασφάλειας (όπως οι Τυποποιημένες Συμβατικές Ρήτρες της ΕΕ).
 7. Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων θα τηρούνται για όσο χρονικό διάστημα είναι αυστηρά απαραίτητο για τους σκοπούς του Προγράμματος Επώασης και θα διαγράφονται ασφαλώς από το Διοργανωτή του Προγράμματος Επώασης μόλις κριθεί ότι οι σκοποί της συλλογής και επεξεργασίας αυτών έχουν εκπληρωθεί.
 8. Κάθε Συμμετέχον Μέλος της Ομάδας έχει δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά του/της δεδομένα, υπό την έννοια ότι έχει το δικαίωμα να ζητήσει πληροφορίες σχετικά με όλα τα προσωπικά του/της δεδομένα που σχετίζονται με αυτόν/ αυτήν, για τους σκοπούς της επεξεργασίας των δεδομένων, τους αποδέκτες τους, την διάρκεια της επεξεργασίας, τα δικαιώματά του/της σχετικά με αυτή την επεξεργασία. Επιπλέον, ο συμμετέχων έχει το δικαίωμα να ζητήσει την διόρθωση των ανακριβών προσωπικών του δεδομένων. Επίσης, αν πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου, ο συμμετέχων έχει το δικαίωμα να ζητήσει την διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων, το δικαίωμα να περιορίσει την επεξεργασία τους, το δικαίωμα στην φορητότητα των δεδομένων και το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία. Τέλος, οι συμμετέχοντες έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν παράπονο στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή.
 9. Εάν ένα Μέλος Συμμετέχουσας Ομάδας επιθυμεί να ασκήσει κάποιο από τα δικαιώματά του/της ως υποκείμενο των δεδομένων, μπορεί να στείλει ένα email στο Διοργανωτή του Προγράμματος Επώασης στη διεύθυνση [email protected]. Ο Διοργανωτής του Προγράμματος Επώασης θεωρείται Υπεύθυνος Επεξεργασίας υπό την έννοια της σχετικής νομοθεσίας.
 10. Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις και κάθε διένεξη ή αξίωση που προκύπτει από ή σχετίζεται με αυτούς ή με το αντικείμενό της (συμπεριλαμβανομένων των μη συμβατικών διενέξεων ή αξιώσεων) θα διέπεται από και θα ερμηνεύεται σύμφωνα με τους νόμους της Ελλάδας.
 11. Τα ελληνικά δικαστήρια έχουν αποκλειστική δωσιδικία για κάθε απαίτηση που προκύπτει από ή σχετίζεται με τον Διαγωνισμό.
 12. Οι Όροι του Προγράμματος Επώασης είναι διαθέσιμοι στην ιστοσελίδα https://www.generationag.org/trophy-trofh-challenge