Lead The​
Change

Lead The​ Change

Υπολόγισε το περιβαλλοντικό σου αποτύπωμα με ακρίβεια

Life Cycle Assessment
Ανάλυση Κύκλου Ζωής

Ποιοί εμπιστεύονται τις λύσεις LCA

Οι μελέτες LCA βρίσκουν εξαιρετική εφαρμογή στο τομέα της αγροδιατροφής και χρησιμοποιούνται παγκοσμίως από κορυφαίες εταιρίες της βιομηχανίας τροφίμων στην στρατηγική βιωσιμότητας που υιοθετούν.

Εργαλείo περιβαλλοντικής διαχείρισης και λήψης αποφάσεων

 1. Αναλυτική μέθοδος για την περιβαλλοντική αποτίμηση της αγροδιατροφικής αλυσίδας
 2. Ολιστική προσέγγιση για όλα τα στάδια του κύκλου ζωής
 3. Συμμόρφωση με εθνικά και διεθνή πρότυπα και απαιτήσεις
 4. Χρήση stateoftheart λογισμικού, βάσεων δεδομένων και υπολογιστικών μοντέλων

Εκπληρώστε τους στόχους αειφορίας με τις λύσεις LCA

Ενδεικτικά παραδείγματα λύσεων που μπορεί να προσφέρουν οι Life Cycle Assessment Υπηρεσίες του Smart Agro Hub:

 1. Λήψη Στρατηγικών αποφάσεων (Strategic decision making)
 2. Δημιουργία πλάνου μετριασμού ρύπων (Emissions mitigation plan)
 3. Δημιουργία Περιβαλλοντικών δηλώσεων τύπου EPD (Product declarations)
 4. Εμπλουτισμός εκθέσεων εταιρικής υπευθυνότητας (Sustainability Reporting)
 5. Εκπόνηση μελετών συγκριτικής αξιολόγησης (Benchamarking Analysis)
 6. Συμμόρφωση με τον Εθνικό Κλιματικό Νόμο 4936/2022 (Compliance)
 7. Υποστήριξη σε προσπάθειες κανονιστικής συμμόρφωσης (ESG Reporting)
 8. Προσέλκυση βιώσιμων επενδύσεων (Impact investment capital)

Οφέλη Life Cycle Assessment

Εξοικονόμιση Πόρων

Αύξηση αποτελεσματικότητας των εισροών και αυτόματη μείωση του κόστους

Εξοικονόμηση Πόρων

Με τις Life Cycle Assessment υπηρεσίες μπορείτε να βρείτε άμεσα και με ασφάλεια, περιττά κόστη που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της ζωής ενός προϊόντος και να τα μειώσετε, εξοικονομώντας πόρους για την επιχείρησή σας.

Ανάλυση
Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων

Ακριβής εντοπισμός ρυπογόνων σταδίων καθώς και σημείων βελτίωσής τους

Ανάλυση
Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων

Με την Ανάλυση του Κύκλου Ζωής, μπορείτε μεμονωμένα να βρείτε όλα εκείνα τα στάδια κατά τα οποία οι εκπομπές ρύπων πρέπει και οφείλουν να περιοριστούν. Με αυτό τον τρόπο μπορείτε πιο εύκολα και άμεσα να σχεδιάσετε τη βελτίωση τους.

Βελτιστοποίηση εφοδιαστικής αλυσίδας

Bελτιστοποίηση της παραγωγής μέσα από τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων

Βελτιστοποίηση εφοδιαστικής αλυσίδας

Σχεδιάστε με σιγουριά και ασφάλεια την επόμενη μέρα της επιχείρησής σας. Με τις Υπηρεσίες LCA, μπορείτε να έχετε όλα τα δεδομένα που χρειάζεστε με ακρίβεια για χαράξετε την στρατηγική του αύριο, σήμερα.

Πρόσβαση σε βιώσιμες επενδύσεις

Προσελκύστε ευκολότερα νέες επενδύσεις

Πρόσβαση σε βιώσιμες επενδύσεις

Έχοντας εφαρμόσει τις αλλαγές που θα προκύψουν από τα δεδομένα της ανάλυσης του Κύκλου Ζωής (LCA), αποκτάτε αυτόματα ένα στρατηγικό πλεονέκτημα, έναντι του ανταγωνισμού. Μπορείτε να προσελκύσετε ευκολότερα επενδύσεις, είτε από το εσωτερικό είτε από το εξωτερικό, καθώς θα έχετε καταφέρει να μειώσετε το περιβαλλοντικό σας αποτύπωμα.

Στοχευμένο Portfolio Υπηρεσιών LCA

Προϊοντικό LCA

Το LCA σε επίπεδο προϊόντος αφορά στην αποτίμηση του περιβαλλοντικού αντίκτυπου της αλυσίδας παραγωγής τροφίμων, ποτών και αγροτικών προϊόντων, εντοπίζοντας ρυπογόνα στάδια και σημεία βελτίωσης. Aποτελεί το πιο ενδεδειγμένο εργαλείο για τη δημιουργία Περιβαλλοντικών Δηλώσεων (π.χ. EPD) καθώς και για τον σχεδιασμό βέλτιστων επιχειρηματικών μοντέλων.

Συγκριτικές μελέτες LCA

Οι Συγκριτικές Μελέτες LCA συνδυάζουν τα οφέλη του προϊοντικού LCA , με την εκτίμηση «παρεμβατικών» σεναρίων (intervention scenarios) ή τη σύγκριση με άλλα προϊόντα (comparative assessment).

Δίνουν απαντήσεις σχετικά με τη δυνατότητα εφαρμογής εναλλακτικών τεχνολογιών ή άλλων μοντέλων παραγωγής για το ίδιο προϊόν και τη δημιουργία benchmarking μεταξύ παρόμοιων προϊόντων

Από το Χωράφι στο Πιρούνι (Farm-to-Fork)

Η διενέργεια ολιστικών μελετών «Από το Χωράφι στο Πιρούνι» αφορά σε όλα τα στάδια από το χωράφι στον τελικό καταναλωτήΑυτές οι μελέτες βρίσκουν εξαιρετική εφαρμογή σε επιχειρήσεις του Food Retail με στρατηγικό στόχο τη μετάβαση σε πιο βιώσιμα συστήματα παραγωγής και εμπορίας φαγητού. 

Υπό διαφορετικό πρίσμα, είναι εξίσου κρίσιμες για φορείς και θεσμούς που χαράσσουν αναπτυξιακή πολιτική, καθώς γίνονται εργαλεία στοχοθεσίας μείωσης ρύπων είτε κατά μήκος μιας συγκεκριμένης εφοδιαστικής αλυσίδας είτε και σε εθνικό επίπεδο.

ESG Reporting & Target's setting

Μεγάλη έμφαση δίνεται στην υιοθέτηση ESG κριτηρίων στην στρατηγική βιωσιμότητας των επιχειρήσεων. Η υπηρεσία αυτή υποστηρίζει την ανάπτυξη εταιρικής στρατηγικής βιωσιμότητας και κανονιστικής συμμόρφωσης ESG. Παράλληλα καθοδηγεί τις επιχειρήσεις στον ορισμό στόχων ενός ολοκληρωμένου ESG πλάνου αλλά και στην επίτευξη των στόχων αυτών με τρόπο μετρήσιμο και αποδοτικό.

Εξατομικευμένα συστήματα παρακολούθησης ρύπων

Τα εξατομικευμένα συστήματα παρακολούθησης ρύπων, είναι μια εξειδικευμένη υπηρεσία για επιχειρήσεις και φορείς που αντιλαμβάνονται τη χρησιμότητα ενός in house εργαλείου, που επιτρέπει στους χρήστες να ενημερώνονται για την πορεία ενός ή περισσότερων κρίσιμων δεικτών αειφορίας, άμεσα και αποτελεσματικά, συμβάλλοντας έτσι καθοριστικά στη δυναμική διαμόρφωση εταιρικής στρατηγικής αειφορίας και στην εκπόνηση περιβαλλοντικών εκθέσεων εξαιρετικής πληρότητας.

Ανάλυση περιβαλλοντικών τάσεων

Η μελέτη περιβαλλοντικών τάσεων αναλύει περιβαλλοντικές τάσεις σε επίπεδο προϊόντος με χρήση οικονομετρικών και περιβαλλοντικών αναλύσεων.

Στόχος τους η αποτύπωση της δυναμικής διαμόρφωσης του περιβαλλοντικού αντίκτυπου συγκεκριμένων προϊόντων στο πέρασμα των χρόνων. Συνιστά μια διεπιστημονική μελέτη υψηλού κύρους και αντίκτυπου για μακροπρόθεσμη χάραξη στρατηγικής αειφορίας με σκοπό, ένα πιο βιώσιμο μέλλον για όλους.

Tailor made υπηρεσίες και έρευνα

Μπορείτε να μοιραστείτε με το καταρτισμένο προσωπικό μας όποια επιθυμία ή σκέψη έχετε και μαζί να διαμορφώσουμε ένα προϊόν που θα απευθύνεται σε εσάς.