Το FOODGUARD είναι ένα ευρωπαϊκό έργο Horizon που στοχεύει στην ανάπτυξη και επίδειξη λύσεων που θα υποστηρίζουν καινοτομίες με βάση το μικροβίωμα, τις μικροβιακές δραστηριότητες και τους τεχνολογικούς κόμβους για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που σχετίζονται με τα τρόφιμα, την υγεία, την οικονομία και το περιβάλλον. Η προβλεπόμενη προσέγγιση αποτελείται από ένα σύνολο εργαλείων και μεθοδολογιών για την παροχή βιώσιμων λύσεων στην επεξεργασία, τη συσκευασία, αλλά και σε όλη την αλυσίδα αξίας των τροφίμων με σκοπό την αύξηση της διάρκειας ζωής και την μείωση των απορριμμάτων με ολιστικό τρόπο.