Κλιματική Ουδετερότητα και Ισοζύγιο Άνθρακα

Climate and Carbon neutral

Κλιματικά Ουδέτερος & με Ουδέτερο Ισοζύγιο Άνθρακα

Τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιούνται ευρέως οι όροι “Climate neutral” (κλιματικά ουδέτερος) και “Carbon neutral” (με ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα). Μάλιστα, συχνά παρατηρείται η χρήση του ενός αντί του άλλου, μία χρήση που είναι λανθασμένη, καθώς o όρος “Carbon” (άνθρακας) αναφέρεται στις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2), ενώ ο όρος “Climate” (κλίμα) παραπέμπει σε όλα τα αέρια του θερμοκηπίου, στα οποία, εκτός του διοξειδίου του άνθρακα, συμπεριλαμβάνονται, μεταξύ άλλων,  και το μεθάνιο, το υποξείδιο του αζώτου και άλλα.

Αυτό σημαίνει ότι ο όρος Climate Neutral αναφέρεται στο σύνολο των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου μιας δραστηριότητας που καθίστανται “ουδέτερες”, δηλαδή εκμηδενίζονται μέσα από τρόπους αντιστάθμισης.

Carbon positive & Carbon negative

Με θετικό και αρνητικό ισοζύγιο άνθρακα

Παράλληλα, χρησιμοποιούνται και όροι όπως “Carbon positive” (με θετικό ισοζύγιο άνθρακα) ή “Carbon negative” (με αρνητικό ισοζύγιο άνθρακα) οι οποίοι αναφέρονται αποκλειστικά στους ρύπους διοξειδίου του άνθρακα (CO2). Πρόκειται για λιγότερο δημοφιλείς όρους, κυρίως λόγω της ασάφειας που προκύπτει από το γεγονός ότι οι όροι “θετικό” ή “αρνητικό” χωρίς περαιτέρω διευκρινίσεις μπορούν να παραπέμπουν είτε σε ποσοτική αξιολόγηση (πάνω ή κάτω από το μηδέν) είτε σε ποιοτική αξιολόγηση (θετική ή αρνητική επίπτωση).

Προκύπτει εύκολα, λοιπόν, ότι η ορθή πρακτική είναι οι συγκεκριμένοι όροι να αποφεύγονται, καθώς ενδέχεται να μπερδέψουν ή και να αποπροσανατολίσουν το εκάστοτε κοινό.

Συμπέρασμα

Η επικράτηση της χρήσης των όρων “Climate neutral” και “Carbon neutral” είναι λογική, γιατί είναι πιο κατανοητοί και δε δημιουργούν ασάφειες. Σε κάθε περίπτωση, όμως, πρέπει να αποφεύγεται η χρήση τους ως συνώνυμοι καθώς αναφέρονται σε διαφορετικές εκπομπές. Για την έννοια της “ουδετερότητας” (neutrality), μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα εδώ.

Facebook
Twitter
LinkedIn